Publication Genotoxische risico's van radiofrequente straling voor de mannelijke voortplanting

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Source via NCBI

Kaur P, Rai u, Singh R.

In dit literatuuroverzicht evalueerden de onderzoekers de genotoxische effecten - dit houdt de verandering van genetisch materiaal in - van de elektromagnetische velden van radiofrequenties (RF-EMV) op het mannelijke voortplantingssysteem, in het bijzonder de effecten die onvruchtbaarheid veroorzaken. Daartoe hebben de auteurs experimentele studies in vitro (“in glas”, op cellen in het laboratorium) en in vivo (“levend”, op dieren in het laboratorium) bestudeerd. De verzamelde gegevens hadden betrekking op verschillende parameters, zoals: DNA-beschadiging of chromosomale afwijkingen, d.w.z. problemen in de structuur of het aantal chromosomen die genetische informatie bevatten.

Hoewel uit de resultaten van deze review blijkt dat er genotoxische effecten van blootstelling aan RF-EMV op het mannelijke voortplantingsstelsel, met name mannelijke onvruchtbaarheid, is het belangrijk op te merken dat deze studie belangrijke beperkingen kent. Het gaat immers om een narratieve review, wat wil zeggen dat de auteurs de teksten van de opgenomen studies hebben geanalyseerd zonder de verzamelde data te analyseren, zoals het geval is bij meta-analyses. Bovendien is het op deze manier niet mogelijk om alle bestaande gegevens te identificeren en te verzamelen, zoals bij systematische reviews het geval is. Zo kan de keuze van de zoektermen bijvoorbeeld de resultaten beïnvloed hebben: er werd gekozen voor de term radiofrequency radiation (radiofrequentiestraling), met als gevolg dat artikelen die de meer gangbare term radiofrequency electromagnetic field (elektromagnetisch veld van radiofrequenties) gebruikten, niet werden meegenomen in de review. Bovendien hebben de auteurs geen opmerkingen gemaakt over de problemen die mogelijk door de keuze van de methodologie worden veroorzaakt, ook al zijn die er wel. Tot slot benadrukken de auteurs dat een RF-EMV niet voldoende energie heeft om schade aan genetisch materiaal te veroorzaken, maar dat indirecte effecten zouden kunnen worden veroorzaakt door oxidatieve stress die verband houdt met de productie van reactieve zuurstofverbindingen (ROS), wat mogelijk leidt tot de beschadiging van gezonde weefsels en cellen in het lichaam. Er zijn echter weinig studies opgenomen aan de hand waarvan de onderliggende mechanismen kunnen worden toegelicht.

Tot slot zijn er meer studies met geschikte en kwalitatieve methoden nodig om bewijzen ter zake te verzamelen en om de mechanismen die ten grondslag liggen aan de effecten van de bestudeerde RF-EMV’s op de mannelijke vruchtbaarheid beter te begrijpen. Het is daarom niet aannemelijk om alleen op basis van dit overzicht conclusies te trekken.